[personal profile] lacroix
Thomas Leys heeft zo'n leuke poll over Twitter waarin hij vraagt wie het Groot Debat gisteren gewonnen heeft. En dat was Bart De Wever, omdat Bart zo'n mediawezen is, zo iemand die je kwinkslagstukjes in de krant ziet schrijven. Alexander De Croo deed het ook behoorlijk. En toch zijn dat niet de mensen waarvoor ik bolletjes ga zitten kleuren.

En ik geloof niet dat zo'n debat de mensen echt heel veel beweegt; onze politiek is kleurrijk en hoofdbrekend genoeg dat de meesten op voorhand al weten waarop stemmen. En dat, denk ik, is heel sterk een zaak van vertrouwen, een concept dat net zoals in Duitsland steeds belangrijker wordt.

Van de traditionele partijen loopt dat zo:
Open VLD < CD&V < sp.a
Open VLD
 • ⟰ Tja. Ze zijn verniewd? Bijvoorbeeld, de voornaam van de voorzitter is nieuw.
 • ⟱ Ze hebben een sterk Rooms-rood budget verkwanseld vanaf '99, door het zogenaamde sale-and-lease-back, een statistisch truukje op korte termijn is dat door bedrijven wordt gebruikt om winstgevend te lijken. Het is eerder een grote aderlating.
 • ⟱ Ze kiezen eerder de kant van de multinationals dan die van de KMO's, iets dat de kloof tussen arm & rijk gewoon vergroot.
CD&V
 • ⟰ De partij van matiging, goed bestuur, en een besef van het belang van solidariteit en het sociale. Naargelang haar reputatie.
 • ⟱ Maar dat was vóór Leterme. Perceptueel heeft CD&V proberen te teren op haar reputatie, en het dan zwaar verkorven. Thyssen is nog min of meer geloofwaardig, maar Leterme was niet klaar voor prime time.
sp.a
 • ⟰ Eén van de pijlers van de maatschappij, en de enige partij nog een beetje geneigd om te denken in termen van sociale rechtvaardigheid en klassen.
 • ⟱ Maar Vandenbroucke buitenspel zetten, naamsverandering, verdeeldheid, onduidelijkheid...
 • ⟱ De sp.a hebben eigenlijk de hele voorbije eeuw gewonnen. Niemand twijfelt nog aan de noodzaak van pensioenen, arbeidswetgeving, rechten, de welvaartsstaat. Dus de sp.a focust zich noodzakelijkerwijze op verdediging van die verwezenlijkingen, en op het scherpstellen van het systeem. Dat is niet de meeslepende boodschap van de rooien van weleer.
Behalve dat zijn er een hele reeks partijen die zich nog niet of nauwelijks hebben laten gelden:
Vlaams Belang < LDD < N-VA < Groen!
Vlaams Belang
 • ⟰ ...
 • ⟰ De mensen die fout waren in WO II willen zich kunnen verhalen?
 • ⟱ VB is en blijft de partij van de angst en het reptielenbrein. Dat wil niet zeggen dat ze nooit ideeën hebben, maar die worden voor zo'n vreemd beest gespannen dat je er moeilijk akkoord mee kan gaan.
Lijst DeDecker
 • ⟰ Verieuwend en eigenzinnig. Ja, dat wel.
 • ⟱ Maar eerder op de leest van Pim Fortuyn of Geert Wilders geschoeid, en op een heel opvallende manier. Je komt eerder over als demagoog & opportunist dan als staatsman.
 • ⟱ De partij bestaat past, maar staat nu al in de schaduw van de N-VA. Ik kan geen enkel scenario bedenken waarin ik LDD verkies boven N-VA.
Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • ⟰ "Eindelijk! Kunt ge u da voorstellen? Eindelijk de Volksunie de grootste partij van de Vlaanders!"
 • ⟰ Of, met andere woorden, regionalisme troef op een manier die tien jaar geleden onvoorstelbaar was, die niet bestond.
 • ⟱ De Wever pronkt met Burke als zijn idool, wat in de Engelstalige wereld code is voor "ik ben een weldenkende oorlogslievende idioot". Het is ook sterk traditioneel en wordt vrij weinig nog aanhangen, vaak omdat de aanhangers niet flexibel genoeg waren. Denk maar aan de Whigs.
 • ⟱ De N-VA (& Open VLD) zijn eruit gestapt toen alles strop leek te zitten, iets wat je je als sterke regerende partij eigenlijk niet kan veroorloven. Ik hoop dat ze inderdaad de grootste worden - dan valt er te zien uit welk hout ze gesneden zijn, dan kunnen ze zich bewijzen. Voorlopig prefereer ik hen boven OpenVLD, LDD, VB en misschien zelfs CD&V.
Groen!
 • ⟰ Hey, ik moet niet meer beslissen of ik op Groen! of op de SLP stem!
 • ⟰ Groen! is de enige partij bij wie de bezinning wel degelijk gelukt is, en die nu veel coherenter is dan tien jaar terug.
 • ⟰ Groen! is de enige partij die nieuwe kopstukken heeft, die een meritocratie lijkt. Als ik zelf ooit in de politiek stap, doe ik dat bij Groen!
 • ⟰ Het homohuwelijk. Groen! deinst niet terug voor onderwerpen die niet bon ton zijn, en ook niet voor intensieve onderhandelingen.
 • ⟱ Ze zijn zo postmodern, met een hele waaier aan programmapunten, dus het is makkelijk er te vinden waarmee je niet akkoord bent. Met de uitbreiding daarvan hebben ze ook niet echt een consistent "groot verhaal". Zo zou ik bijvoorbeeld steenkool- voor kerncentrales willen sluiten, en lig ik veel meer wakker van mensen- dan van dierenrechten.
 • ⟱ Hun beleid treft niet altijd doel, zoals bijvoorbeeld het idee dat de vervuiler betaalt voor saneringen. Het is misschien een randgeval, maar ik weet dat een onhandige mazoutvrachtwagen die over een oudere begraven ton rijdt na die juist vol te hebben gedaan een alleenstaande weduwnaar al zijn geld heeft gekost. Dat zijn toch misstanden?
 • ⟱ In Vlaanderen heeft veel groen gedachtegoed een soort Katholieke inslag, waarbij men voor milieubehoud af en toe teveel nadruk legt op persoonlijk initiatief en 'zonde', en waar het gedachtegoed in vraag stellen met een scheef oog wordt bekeken. (Dat laatste is natuurlijk ook omdat het grootkapitaal tegenwoordig groen in het vizier heeft.)


Dus op wie stem ik? Groen! Uiteraard. Het N-VA zal hoogstwaarschijnlijk wel winnen, en als de groenen het aan weerszijden van de taalgrens goed doen winnen ze aan geloofwaardigheid. En als dat gebeurt wil ik hen echt wel in de regering als diplomaten, als alternatief voor de opbodpolitiek. Een plastic olijfboomcoalitie met N-VA, Groen! en de sp.a aan Vlaamse kant zie ik echt wel zitten. (De peilingen lopen tot 1,5% uit elkaar, jammer genoeg, wat veel is voor een kleinere partij. Moeilijk voorspelbaar.)

Als ik één overheersende kritiek heb op alle partijen, is het wel het 'kunstzinnige' element, zoals De Croo dat noemt. Ik had graag hardere cijfers en een meer technocratisch beleid gezien dat naar resultaat kijkt in plaats van puurheid. Hervorming van het pensioensysteem en sociale zekerheid, laat staan de door te voeren besparingen, zijn absoluut niet duidelijk. Krachtdadigheid is nodig, maar daarvoor heb je eerst een heldere blik nodig op de gevolgen.

Translate this entry to English here.
Please comment here.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Julianna Lacroix

July 2010

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:49 am
Powered by Dreamwidth Studios